Forside Værksteder Undervisning Elev Info Andre Uddannelser Om Skolen Links Kontakt
Fugleviglund Produktionshøjskole   |   Lergyden 38   |   5492 Vissenbjerg   |   Tlf. nr.: 64 47 25 70   |   E-mail: phs@fugleviglund.dk   |   CVR 95 88 95 57

Udslusning / Strategi

Udslusning:

Du kan stoppe øjeblikkeligt eller med varsel, dersom du har fået job, skal starte i uddannelse eller der er andet der gør, at du ikke ønsker at forsætte. Vores mål er dog altid, at du udsluses til noget der forsat kan udvikle dine evner i positiv retning. I forbindelse med udslusningen fra Fugleviglund udfylder du et evalueringsskema med egen opfattelse af forløbet. Skemaet arkiveres i din sagsmappen. I sagsmappen ligger endvidere din uddannelsesplan. Påhæftet uddannelsesplanen er en erklæring, hvorved du kan give tilladelse til at Fugleviglund må indhente oplysninger om hvor vidt du 4 måneder efter udslusningen forsat er i job eller uddannelse.

Udslusningstal:

10. Klasses- Center: 1 elev Gymnasial uddannelse: 5 elever Erhvervsuddannelse: 28 elever Erhvervsgrunduddannelse (EGU): 13 elever Anden uddannelse (VUC,STU, KUU): 19 elever Anden Produktionsskole (fordelt over hele landet): 3 elever Beskæftigelse på ordinære vilkår: 12 elever Højskole: 3 elever Behandling: 10 elever Barsel: 2 elever Jobcentret: 3 elever Flyttet: 2 elever Frafald/ledighed: 12 elever I alt har vi udskrevet 113 elever i 2015

Udslusningsstrategi:

Strategien indeholder følgende elementer: Værkstedsprofiler Teoretisk undervisning Praktikforløb Vejledning og forløbsplan Kombinationsforløb Lokalforankring Samarbejdsaftaler Udslusning Kompetencebevis Fugleviglunds tilbud og indhold skal til stadighed videreudvikles med udgangspunkt i elevernes og aftagernes behov. Der skal fokuseres på vejledning, kompetenceudvikling, udslusning og opfølgning af den enkelte elev. Den udvikling den enkelte elev gennemgår, vil altid være Fugleviglunds vigtigste produktion. Derfor er eleverne også de mest centrale personer i skolens hverdag.

Værkstedsprofil:

Det tilstræbes at der er en stor bredde i de faglige tilbud der tilbydes, således at det appellerer til en bredest mulig gruppe der har behov for et produktionsskoleforløb. Alle værksteder skal være kendetegnet ved et højt professionelt niveau på indholds- og aktivitetsdelen sikres en høj faglig udvikling. Der skal tages behørig hensyn til elevens niveau og udviklingstrin, det er med til at Der skal sikres en naturlig sammenhæng mellem produktion, praktik og uddannelsesaftaler. Ved tilrettelæggelsen af produktionen skal det sikres at eleverne oplever den direkte nytte af egen indsats, så de bliver styrket i troen og motiveret til at tænke – jeg er god nok.

Teoretisk undervisning:

Den teoretiske undervisning tilrettelægges som en integreret del af det praktiske arbejde. Der tilbydes desuden almen undervisning, der sigter på at styrke elevens grundlæggende færdigheder. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov. I den udstrækning det er nødvendigt benyttes muligheden af at eleven modtager undervisning under anden lovgivning. Som en naturlig del af hverdagen inddrages samfundsfaglige emner og aktiviteter, som er med til at eleven får bedre forudsætninger til at indgå, som en del af det danske samfund. De opnår en indsigt, om hvordan man agerer i et demokratisk samfund.

Praktikforløb:

I samarbejde med eleven og et lokale erhvervsliv, etableres der praktikker i enten private eller offentlige virksomheder. Som udgangspunkt tilrettelægges praktikken efter 2-4 måneders ophold på Fugleviglund. Det er vigtigt, at eleven er klar til en praktik inden forløbet starter. Der er mulighed for 4 ugers praktik for hvert halve år eleven er indskrevet. Praktikken kan opdeles således, at der afprøves f.eks.  2 steder 14 dage.

Vejledning og forløbsplaner:

For at sikre kompetenceudvikling og efterfølgende en positiv udslusning for den enkelte elev, skal vejledningsindsatsen være præcis, målrettet og rettidig. Vejledningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs personlige, sociale og faglige kompetencer. På Fugleviglund anvender vi Nordplan, som elevregistreringssystem. Elevens stamdata og forløb noteres i denne. Der fastsættes mål for opholdet, og efterfølgende beskrives der, hvilke ting der skal iværksættes for at nå målene. Andre vigtige oplysninger, som er vigtige for elevens forløb, noteres ligeledes. Den enkelte faglærer er ansvarlig for, at der løbende afholdes vejledningssamtaler med eleven. Samtalen er for at sikre, at eleven får det optimale ud af opholdet. 2 gange årligt afholdes der elev/forældresamtaler, hvor der gøres status og sættes nye mål. Der er afsat 1 time pr. samtale. UU og evt sagsbehandler inviteres med.

Kombinationsforløb:

Forløbene sker i samarbejde med de omkringliggende Erhvervsskoler. Erhvervsskolerne melder tidspunkter ud for forløbene, som eleverne så tilmeldes. Kombinationsforløbene er af 2-5 ugers varighed.

Lokal forankring/samarbejdspartnere:

Fugleviglund Produktionshøjskole er lokalt forankret. Skolen skal til stadighed sørge for at indgå i bredest mulige samarbejder, som kan være med til, at eleven får den bedst tænkelige målrettet vejledning og udslusning. Fugleviglund er med medlem af ”Udvikling Assens” hvor der er mulighed for at møde det lokale erhvervsliv. Fugleviglund har indgået samarbejdsaftale med Assens Kommune om EGU og STU forløb. Der er også indgået samarbejdsaftale vedr. KUU med tovholderskolen Elsesminde, Odense Produktionsskole.

Udslusning:

3 måneder efter udslusning til uddannelse eller arbejde henvender Fugleviglund sig til uddannelsesinstitutionen eller arbejdspladsen for at følge op på, at eleven fortsat er i gang. Fugleviglunds forstander, vejleder, undervisere og faglærere står til rådighed med råd og vejledning for elever, der har forladt skolen.

Mål for udslusning:

Bestyrelsen har i deres målsætninger for 2016, fastlagt at det forventes, at 70 % af eleverne udskrives til enten uddannelse eller arbejde. Det er ligeledes besluttet, at der er 20 egu-planer i gang i 2016

Uddannelsesbevis:

Ved slutningen af et forløb udsteder Fugleviglund et kompetencebevis. Beviset indeholder følgende: Elevens navn og cpr nr Perioden for produktionsskoleforløbet Hvilke værksteder eleven har været på Opnåede kompetencer under forløbet Hvilken produktionsskole der har udstedt beviset. Godkendt på bestyrelsesmøde d. 13. september 2016
Fugleviglund Produktionshøjskole   |   Lergyden 38   |   5492 Vissenbjerg   Tlf. nr.: 64 47 25 70   |   E-mail: phs@fugleviglund.dk   |   CVR 95 88 95 57

Udslusning / Strategi

Udslusning:

Du kan stoppe øjeblikkeligt eller med varsel, dersom du har fået job, skal starte i uddannelse eller der er andet der gør, at du ikke ønsker at forsætte. Vores mål er dog altid, at du udsluses til noget der forsat kan udvikle dine evner i positiv retning. I forbindelse med udslusningen fra Fugleviglund udfylder du et evalueringsskema med egen opfattelse af forløbet. Skemaet arkiveres i din sagsmappen. I sagsmappen ligger endvidere din uddannelsesplan. Påhæftet uddannelsesplanen er en erklæring, hvorved du kan give tilladelse til at Fugleviglund må indhente oplysninger om hvor vidt du 4 måneder efter udslusningen forsat er i job eller uddannelse.

Udslusningstal:

10. Klasses- Center: 1 elev Gymnasial uddannelse: 5 elever Erhvervsuddannelse: 28 elever Erhvervsgrunduddannelse (EGU): 13 elever Anden uddannelse (VUC,STU, KUU): 19 elever Anden Produktionsskole (fordelt over hele landet): 3 elever Beskæftigelse på ordinære vilkår: 12 elever Højskole: 3 elever Behandling: 10 elever Barsel: 2 elever Jobcentret: 3 elever Flyttet: 2 elever Frafald/ledighed: 12 elever I alt har vi udskrevet 113 elever i 2015

Udslusningsstrategi:

Strategien indeholder følgende elementer: Værkstedsprofiler Teoretisk undervisning Praktikforløb Vejledning og forløbsplan Kombinationsforløb Lokalforankring Samarbejdsaftaler Udslusning Kompetencebevis Fugleviglunds tilbud og indhold skal til stadighed videreudvikles med udgangspunkt i elevernes og aftagernes behov. Der skal fokuseres på vejledning, kompetenceudvikling, udslusning og opfølgning af den enkelte elev. Den udvikling den enkelte elev gennemgår, vil altid være Fugleviglunds vigtigste produktion. Derfor er eleverne også de mest centrale personer i skolens hverdag.

Værkstedsprofil:

Det tilstræbes at der er en stor bredde i de faglige tilbud der tilbydes, således at det appellerer til en bredest mulig gruppe der har behov for et produktionsskoleforløb. Alle værksteder skal være kendetegnet ved et højt professionelt niveau på indholds- og aktivitetsdelen sikres en høj faglig udvikling. Der skal tages behørig hensyn til elevens niveau og udviklingstrin, det er med til at Der skal sikres en naturlig sammenhæng mellem produktion, praktik og uddannelsesaftaler. Ved tilrettelæggelsen af produktionen skal det sikres at eleverne oplever den direkte nytte af egen indsats, så de bliver styrket i troen og motiveret til at tænke – jeg er god nok.

Teoretisk undervisning:

Den teoretiske undervisning tilrettelægges som en integreret del af det praktiske arbejde. Der tilbydes desuden almen undervisning, der sigter på at styrke elevens grundlæggende færdigheder. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov. I den udstrækning det er nødvendigt benyttes muligheden af at eleven modtager undervisning under anden lovgivning. Som en naturlig del af hverdagen inddrages samfundsfaglige emner og aktiviteter, som er med til at eleven får bedre forudsætninger til at indgå, som en del af det danske samfund. De opnår en indsigt, om hvordan man agerer i et demokratisk samfund.

Praktikforløb:

I samarbejde med eleven og et lokale erhvervsliv, etableres der praktikker i enten private eller offentlige virksomheder. Som udgangspunkt tilrettelægges praktikken efter 2-4 måneders ophold på Fugleviglund. Det er vigtigt, at eleven er klar til en praktik inden forløbet starter. Der er mulighed for 4 ugers praktik for hvert halve år eleven er indskrevet. Praktikken kan opdeles således, at der afprøves f.eks.  2 steder 14 dage.

Vejledning og forløbsplaner:

For at sikre kompetenceudvikling og efterfølgende en positiv udslusning for den enkelte elev, skal vejledningsindsatsen være præcis, målrettet og rettidig. Vejledningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs personlige, sociale og faglige kompetencer. På Fugleviglund anvender vi Nordplan, som elevregistreringssystem. Elevens stamdata og forløb noteres i denne. Der fastsættes mål for opholdet, og efterfølgende beskrives der, hvilke ting der skal iværksættes for at nå målene. Andre vigtige oplysninger, som er vigtige for elevens forløb, noteres ligeledes. Den enkelte faglærer er ansvarlig for, at der løbende afholdes vejledningssamtaler med eleven. Samtalen er for at sikre, at eleven får det optimale ud af opholdet. 2 gange årligt afholdes der elev/forældresamtaler, hvor der gøres status og sættes nye mål. Der er afsat 1 time pr. samtale. UU og evt sagsbehandler inviteres med.

Kombinationsforløb:

Forløbene sker i samarbejde med de omkringliggende Erhvervsskoler. Erhvervsskolerne melder tidspunkter ud for forløbene, som eleverne så tilmeldes. Kombinationsforløbene er af 2-5 ugers varighed.

Lokal forankring/samarbejdspartnere:

Fugleviglund Produktionshøjskole er lokalt forankret. Skolen skal til stadighed sørge for at indgå i bredest mulige samarbejder, som kan være med til, at eleven får den bedst tænkelige målrettet vejledning og udslusning. Fugleviglund er med medlem af ”Udvikling Assens” hvor der er mulighed for at møde det lokale erhvervsliv. Fugleviglund har indgået samarbejdsaftale med Assens Kommune om EGU og STU forløb. Der er også indgået samarbejdsaftale vedr. KUU med tovholderskolen Elsesminde, Odense Produktionsskole.

Udslusning:

3 måneder efter udslusning til uddannelse eller arbejde henvender Fugleviglund sig til uddannelsesinstitutionen eller arbejdspladsen for at følge op på, at eleven fortsat er i gang. Fugleviglunds forstander, vejleder, undervisere og faglærere står til rådighed med råd og vejledning for elever, der har forladt skolen.

Mål for udslusning:

Bestyrelsen har i deres målsætninger for 2016, fastlagt at det forventes, at 70 % af eleverne udskrives til enten uddannelse eller arbejde. Det er ligeledes besluttet, at der er 20 egu-planer i gang i 2016

Uddannelsesbevis:

Ved slutningen af et forløb udsteder Fugleviglund et kompetencebevis. Beviset indeholder følgende: Elevens navn og cpr nr Perioden for produktionsskoleforløbet Hvilke værksteder eleven har været på Opnåede kompetencer under forløbet Hvilken produktionsskole der har udstedt beviset. Godkendt på bestyrelsesmøde d. 13. september 2016