Udslusning 2018-04-17T14:21:32+00:00

Udslusning og udslusningsstrategi

Du kan stoppe øjeblikkeligt eller med varsel, hvis du har fået job, skal starte i uddannelse eller der er andet, der gør, at du ikke ønsker at forsætte. Vores mål er dog altid, at du udsluses til noget, der forsat kan udvikle dine evner i positiv retning. I forbindelse med udslusningen fra Fugleviglund udfylder du et evalueringsskema med egen opfattelse af forløbet. Skemaet arkiveres i din sagsmappe. I sagsmappen ligger også din uddannelsesplan. Påhæftet uddannelsesplanen er en erklæring, hvor du kan give tilladelse til, at Fugleviglund må indhente oplysninger om, hvorvidt du 4 måneder efter udslusningen forsat er i job eller uddannelse.

Udslusning 2017

I alt har vi udskrevet 108 elever i 2017. Vi har brugt mange ressourcer på at give eleverne den bedst mulige udslusning.

Vi har haft 4 elever, der er udskrevet til behandling. Udslusningen er sket primært til det psykiatriske system. De 5 elever, der er udskrevet til frafald/ledighed, var enten ikke interesseret i at gå på Fugleviglund, eller også havde de andre normer og værdier end de, der er fremherskende på Fugleviglund.

Udslusningstallene for 2017 fordeler sig således:

Udslusning til

Tal

Procent

Grundskole

1

1 %

Gymnasial uddannelse

10

9 %

Erhvervsuddannelse

19

17 %

Erhvervsgrunduddannelse

16

15 %

Anden uddannelse (VUC, STU)

11

10 %

KUU

10

9 %

Anden produktionsskole (fordelt over hele landet)

6

5 %

Beskæftigelse på ordinære vilkår

18

17 %

Beskæftigelse med tilskud

1

1 %

Behandling

4

4 %

Militær

1

1 %

Jobcentret/kommunalt projekt

4

4 %

Flyttet

2

2 %

Frafald/ledighed

5

5 %

Udslusningsstrategi

Strategien indeholder følgende elementer:

 • Værkstedsprofiler

 • Teoretisk undervisning

 • Praktikforløb

 • Vejledning og forløbsplan

 • Kombinationsforløb

 • Lokal forankring

 • Samarbejdsaftaler

 • Udslusning

 • Kompetencebevis

Fugleviglunds tilbud og indhold bliver til stadighed videreudviklet med udgangspunkt i elevernes og aftagernes behov. Vi vil fokusere på vejledning, kompetenceudvikling, udslusning og opfølgning af den enkelte elev. Den udvikling, den enkelte elev gennemgår, vil altid være Fugleviglunds vigtigste produktion. Derfor er eleverne også de mest centrale personer i skolens hverdag.

Værkstedsprofil

Vi tilstræber, at der er en stor bredde i de faglige tilbud, der tilbydes, således at det appellerer til en bredest mulig gruppe, der har behov for et produktionsskoleforløb. Alle værksteder skal være kendetegnet ved et højt professionelt niveau på indholds- og aktivitetsdelen, der sikrer en høj faglig udvikling. Der skal tages behørigt hensyn til elevens niveau og udviklingstrin. Vi sikrer en naturlig sammenhæng mellem produktion, praktik og uddannelsesaftaler. Ved tilrettelæggelsen af produktionen sikrer vi, at eleverne oplever den direkte nytte af egen indsats, så de bliver styrket i troen på og motiveret til at tænke – jeg er god nok!

Teoretisk undervisning

Den teoretiske undervisning tilrettelægges som en integreret del af det praktiske arbejde. Der tilbydes desuden almenundervisning, der sigter på at styrke elevens grundlæggende færdigheder. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes forudsætninger og behov. I den udstrækning, det er nødvendigt, benyttes muligheden for, at eleven modtager undervisning under anden lovgivning.

Som en naturlig del af hverdagen inddrages samfundsfaglige emner og aktiviteter, som er med til at sikre, at eleven opnår bedre forudsætninger for at indgå som en del af det danske samfund. Eleverne opnår indsigt i, hvordan man agerer i et demokratisk samfund.

Praktikforløb

I samarbejde med eleven og det lokale erhvervsliv etableres der praktikker i enten private eller offentlige virksomheder. Som udgangspunkt tilrettelægges praktikken efter 2-4 måneders ophold på Fugleviglund. Det er vigtigt, at eleven er klar til en praktik, inden forløbet starter. Der er mulighed for 4 ugers praktik for hvert halve år, eleven er indskrevet. Praktikken kan opdeles således, at der afprøves f.eks.  2 steder á 14 dage.

Vejledning og forløbsplaner

For at sikre kompetenceudvikling og efterfølgende positiv udslusning for den enkelte elev, skal vejledningsindsatsen være præcis, målrettet og rettidig. Vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs personlige, sociale og faglige kompetencer.

På Fugleviglund anvender vi Nordplaner.dk som elevregistreringssystem. Elevens stamdata og forløb noteres i dette. Der fastsættes mål for opholdet, og efterfølgende beskrives, hvilke ting der skal iværksættes for at nå målene. Andre oplysninger, som er vigtige for elevens forløb, noteres ligeledes. Den enkelte faglærer er ansvarlig for, at der løbende afholdes vejledningssamtaler med eleven. Samtalerne afholdes for at sikre, at eleven får det optimale udbytte af opholdet. 2 gange årligt afholdes der elev-/ forældresamtaler, hvor der gøres status og sættes nye mål. Der er afsat 1 time pr. samtale. UU og evt. sagsbehandler inviteres med.

Kombinationsforløb

Forløbene sker i samarbejde med de omkringliggende erhvervsskoler. Erhvervsskolerne melder tidspunkter ud for forløbene, som eleverne så tilmeldes. Kombinationsforløbene er af 2-5 ugers varighed.

Lokal forankring/ samarbejdspartnere

Fugleviglund Produktionshøjskole er lokalt forankret. Skolen skal til stadighed sørge for at indgå i bredest mulige samarbejder, som kan være medvirkende til, at eleven får den bedst tænkelige, målrettede vejledning og udslusning. Fugleviglund er medlem af ”Udvikling Assens”, hvor der er mulighed for at møde det lokale erhvervsliv. Fugleviglund har indgået samarbejdsaftale med Assens Kommune om EGU og STU forløb. Der er også indgået samarbejdsaftale vedr. KUU med tovholderskolen Elsesminde, Odense Produktionsskole.

Udslusning

3 måneder efter udslusning til uddannelse eller arbejde henvender Fugleviglund sig til uddannelsesinstitutionen eller arbejdspladsen for at følge op på, at eleven fortsat er i gang.

Fugleviglunds forstander, afdelingsleder, vejleder, undervisere og faglærere står til rådighed med råd og vejledning for elever, der har forladt skolen.

Mål for udslusning

Bestyrelsen har i deres målsætninger for 2017 fastlagt, at det forventes, at 70 % af eleverne udskrives til enten uddannelse eller arbejde. Det er ligeledes besluttet, at der er 20 EGU-planer i gang i 2017.

Uddannelsesbevis

Ved slutningen af et forløb udsteder Fugleviglund et kompetencebevis til eleven. Beviset indeholder følgende:

 • Elevens navn og cpr-nr.

 • Perioden for produktionsskoleforløbet.

 • Hvilke værksteder eleven har været på.

 • Elevens opnåede kompetencer under forløbet.

 • Hvilken produktionsskole der har udstedt beviset.