STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2018-03-21T16:19:15+00:00

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, og Fugleviglund tilbyder STU-forløb. Forløbet er primært for de unge, som tidligere har været elev på Fugleviglund, og som har nogle praktiske færdigheder, der gør, at de er integreret på et af værkstederne på skolen.

Ungdomsuddannelsen er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til den unge. Ifølge lovgivningen har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl.

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen indeholder derfor både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virksomhed. Ungdomsuddannelsen udgør en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig giver ungdomsuddannelsen den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.

Ansvaret for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er placeret i kommunerne hos kommunalbestyrelsen, der også har finansieringsansvar for uddannelsen.

Unge, der er interesseret i STU, skal kontakte den lokale afdeling af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i kommunen. UU afklarer, om man er i stand til at gennemføre anden ungdomsuddannelse. Hvis UU vurderer, at den unge er i målgruppen for STU, giver UU indstilling til kommunalbestyrelsen om dette. Sammen med indstillingen afgiver UU udkast til en uddannelsesplan for den unge. Samtidig skal den unge og forældrene have kopi af indstillingen og udkastet til uddannelsesplan. Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende, at den unge er berettiget til uddannelsen.

Den unge kan modtage tilbuddet om en ungdomsuddannelse efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

Når kommunalbestyrelsen har besluttet, at en ung er i målgruppen til STU, skal der fastlægges en uddannelsesplan for det individuelle forløb. Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Uddannelsen indeholder undervisning og praktik.

For at sikre, at den unge får den bedst mulige overgang til tiden efter en STU, skal der holdes udslusningsmøde med den unge senest en måned før uddannelsens afslutning. Unge der fuldfører STU, får udstedt et kompetencepapir, der viser deres færdigheder. Papiret kan bruges i de unges videre forløb.